X
تبلیغات
♂♫✘ Ämåzïñg gïrl ✘♫♂
♂♫✘ Ämåzïñg gïrl ✘♫♂
❤سلام سلام!!!!❤
 سلامـــــ دوستایــ گلمـ بهـ وبلاگهـ

منـ خوشـ اومدینـ .

امیدوامـ از وبمـ و مطالبمـ لذتـ ببرید.

اینجا همهـ جور مطلبیـ پیدا میشهـ مطالبمـ خیلیـ در هم

برهمهـ اما بیشتر مطالبهـ طنز و عاشقانهـ میزارمـ.

خبـ دیگهـ برید خوشـ بگذرونید

نظـــــر همـ فراموووووووشـــ نشهـــ ،لطفــــا.
راااااااااستیـ بچهـ ها اینـ وبهـ خواهرمهـ دوستـ

داشتینـ سر بزنینـ خوشحالـ میشمـ.

www.negar800.blogfa.com

|

من...!!

مـــن یــک دختــــرم...

خــالقم به نــــامم ســــوره هایی نازل کـــــــرد...


متــــــــرو برایم جایـــــگاه ویـــژه ساخــــتـــ...


مــن دختــــــرم...

با تمـــام مـــردانگی هایتـــ نمیتوانـــی بفهمــی صــــورتی برایــم یــک


دنیــاستـــ...


نمــی توانی بفهمـــمی عشـ♥ــق به لاک قرمـــز را ...


گریـــــه کردن بدون خجالـتــ...


درکـــ کردنش در تــــــوانتــ نیستــــ...


مــــن دختـــــرم...


چــرکــ نویس هیـــــــچ احســـــــاسی نمی شـــــوم...!!!


|

دختر باش...!

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـر باش !دختـرونـه ناز کن !    

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـرونـه فکر کن ! دختـرونـه احساس کن ! 

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـرونـه استدلال کن !

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـرونـه زندگی کن !

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3اما بدون غم رو به اشتباه توی فرهنگ دختـرونـ تو جا دادن

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3به سلامتی همه دخـــــتراوالــــآ

|

تــــا وقتـــے كــﮧ مجهــولـــے ، همــﮧ چيـــــز פ֗ـوبــﮧ!

همــﮧ چيـــــز!

تو! פ֗ـانومــے ... פ֗ـانـــــوم פ֗ـانـــــومـا!

|عزيــــز בلــــے|

گلـــے [!]

زيبايــے ... نجيبـــے ...

פـيــــات از جنــــس دפ֗ــتـــراے בيگــــﮧ نيســـــت!!

افكـــــارت פ֗ـيلـــے والاســــت ...

تــو ، با همـــــﮧ فــرق בارے!

با همــــﮧ ے בפ֗ــتراے בيگـــﮧ! تو متفــاوتـــــــــے!!

פ֗ــيلــے פ֗ــوبــے ... פ֗ــيلـــے!

.

.

.

.

و تـــو |בل میبنــــבے|

بــﮧ هميــــסּ

ساבگــــــــــــــے ...

.

.

.

امـــــا!

همچيــــــסּ كـــﮧ בل بستـــــے ...

همچيــــסּ كـــﮧ آشكار شــــבے

همـــﮧ چيز تغيـــــیر ميكنـــﮧ ،

همـــﮧ چيـــــز رنگ عـــــوض ميكنــــﮧ!

هـــم تــــو!

!!!!! هــــــم اوסּ !!!!!

تو واســـــش رنــــگ عــــوض ميكنــے ...

اوסּ בيگـــﮧ گرفتـــــاره ... פ֗ـيلـــے گرفتـــــار ...

و تـــــو!

تو בيگـــﮧ פ֗ـــانوم פ֗ـــانوما نيستـــے!

نجيــــب نيستـــــے ...

| با وقــــــار | نيستــے!!!!!!

تــــو هم ميشـــے لنگـــﮧ ے همـــﮧ ے בפ֗ــــترا [!]

شناפ֗ـتـــــت ســـــפ֗ـت ميشــــﮧ!

تــــو با هــــم نوعـــــات هيــــــچ "تفاوتــــے" نـــــבارے!

ميشــــے يــﮧ آهــסּ پرســـــت ...

ميشے يــﮧ پــــول پرســــت

ميشـــــے يــﮧ בستمــــــال كاغـــــذے

بــﮧ

هميـــסּ

ساבگــــــــــــــے ...

פـتــــے ســاבه تــــر از בل بسـتنــــت!

و تو ϟפــــيراסּ ϟ ميمونـــــے!

توے يــﮧ بهــــت تمـــوم نشــــבنــے ! ! !

با פ֗ـــــوבت ميگــــے :

آפ֗ــــــﮧ بــے انصـــــــاف! قلبـــــم چـــے ميشــــﮧ؟!

طپـــــش هاے نامنظــــــم قلبـــــــــــــــــــــم [؟]

مــסּ بــﮧ تـــــو בل باפ֗ـــــتم!!

مــــסּ!

واســـت يــﮧ همـــــבم بـــــوבم ...

تو غصـــــــﮧ هات ، غــــــم هات ؛ پا بـــــﮧ پــــات اومــــــבم ...

نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ بـــﮧ نفســــــت بستـــــﮧ س!

دارے بـــــا نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ چـــﮧ ميكنـــــے؟!!

بــــے انــــــصاف ...

.

.

.

.

اينجا ، ايـــــסּ لـפــظـــﮧ ، בيگـــــﮧ هيـــــــچ چيــــز פ֗ــــــوب نيســـــت!

هــــيــــچ چــــيـــــز!!!!

ميـפ֗ــــواے בاב بزنــــــے ،

فريــاב بزنـــے ...

نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ بــﮧ شمــــــاره ميفتـــــــﮧ!

نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ كـم ميـــارے! פ֗ـيلــــے كــم!

كلافــﮧ اے ...

בل آشـــــوب ...

تو مونــــבے بـا يــﮧ בلِ شِــ ــ ــکـــ ـــ ـســ ـــ ــتـ ـــ ــــﮧ

امــــا!

امـا בפ֗ـــــتر!

فرامـــــوش نكـــסּ كــﮧ פ֗ـــבا هســــت ...!!

פ֗ـــבا هست كــﮧ مرפــــم قلب شِــ ــ ــکـــ ـــ ـســ ـــ ــتـ ـــ ــتــــ ــ ــ باشــــﮧ!

בפ֗ـــــتر جوסּ اينــــــا شعــــار نيســـت!

عيــــסּ واقعيتــﮧ!

واقعيــــــت هميشــﮧ تلخ و گزنــــــבه نيســـت!

چــﮧ פــقيقتـے بالاتـــــر از פ֗ــــــבا و عظمتــــــش؟؟!!

چــﮧ تكيــﮧ گاهـــے برتــــــر از פ֗ــــــבا؟

بهش تكيـــــــﮧ كن! פــــــتــــے وقتــے ازش شرمســـــارے!

.

.

.

.

בפ֗ـــــتر جــــوסּ! هر كســـے لياقـــــت قلــــــب پاكــــــت رو نـــבاره!

بــﮧ هــر كســے اجــــازه ے سكونــــــت تو قلبــــت رو نــــבه!

كلامـــــت פـــــرمـــت בاره!

نگاهتــــ

آغوشــتـــــ

اينا פـــــرمــــت دارסּ!

بــــذار قلبــــــت واســﮧ مرבے باشــﮧ كه عاشقتــﮧ!

عـــــاشــق!

عاشقے رو با كســے معنا كــــסּ كـــﮧ لياقـــــت בاشتــﮧ باشــﮧ!

بــﮧ هر چشــــم ناپــــاك و هــــرزه اے

كــﮧ تنهـــــا رويــاش هم آغوشــے با تو!

اجــازه نـבه كــﮧ با قلبت بازے كنــــﮧ!!

هر كســـے رو بــﮧ |בل پاكــــــت| راه نــבه!

سرشتــــت سرشــــار از پاكيــﮧ!

تو ميتونــــے پاك باشے ......

{فقــــــط اگــــر بـפ֗ــــواے}

تو پاكــــــے בפ֗ـــــتر!

פ֗ــــــــــيلے پــــــــاك!

قـــــבر پاكيــــــت رو بــــدوסּ


|

مـــ♥ن...!

مـنــ یکـــ دخــترمـ

مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

مـنــ یـکــــ دخـترمــ

دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

 نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...

مـنــ یـکـــ دخـترمــ

و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

 مـیبــرمــ ...!

مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

 صـــآفــــمــ

 ســآدهـ امــ

ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...!


|

بعضیــــــــــا...!

بعضیا شدیدا به "عینک" نیاز دارن ، واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن !برای بعضی آدمــــــا محبتـــــــ مثه فیلمـ خارجیهههـ بدون زیرنویس میمونه؛

نمیفهــــــــــمنش!

پس واسه کسی خرجــــش کن که انگلیسی بلد باشه!!!!


|


פֿـاطراتت صف ڪشیـבه انـב

یـڪے پس از בیگرے …

حتے بعضے هاشاלּ آنقـבر عجولنـב ڪـﮧ صف را بهم زבه انـב

و مـטּ فرار مے ڪنم از فڪر ڪرבن بـﮧ تو

مثل رב ڪرבלּ آهنگے ڪـﮧ פֿـیلے בوستش בارم !

|

دنیای دخترونه

من عاشق این دخترونگی کردنامم


عاشق این دنیای صورتیم.....

عاشق دغدغه های دخترونمم....

ست کردن لباسامم.....

گشتن تو صدتا مغازه و خرید کردن از همون اولی......

جیغای بنفش از ته دل.....

چیدن لاکای رنگارنگ و بهم ریختنشون و دوباره....دوباره....

دور همیام بادخترای فامیل....پچ پچ کردنا و بلند بلند خندیدنامون......

کلکسیون ساختن از رژلبا و ساعتای رنگارنگ..........

قهر کردن با مامانم....

ذوق کردن واسه ی خریدن عروسک....

من دخترونگی هامو با هیچی عوض نمیکنم....

نه با رفتن تو استادیوم........

نه با آزاد بودن و گشت زدنای نصف شبا....

نه با بی دغدغه سیگار کشیدن توی پیاده روی شهر وقتی هوا   ابریه......

ونه با هیچی.......

|

دختر که باشی ...

دختر که باشی

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ پرسید

ﺩﻭﺳﺘــــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟!!

ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟـــــــــﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻟﺮﺯﯾﺪ!!

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﯾﺒــــﺎ ﺑﺎﺷﯽ

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒـــﺎﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ

ﻋﺎﺷــﻘﺶ ﺷﻮد...

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ: ﺧﻮﺷـــــــــﮕﻠﻢ !!!

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﭼﺸﻤﺎﻥ ﺍﻭ

ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ!

ﺩﺧﺘــــ♥♥ــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ..

ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑـــــــــﻠﺪﯼ !! ............ |

دختر داییم شیش سالشه

یه حلزون پیدا کرده آورده خونهまるまる のデコメ絵文字

هرجا حلزون میره این پشت سرش میره  صورتشو میماله به کف زمین シンプル、カラフル のデコメ絵文字 

میگم چرا اینکارو میکنی عسیسسسسسمممم 表情 のデコメ絵文字 

میگه تو از علم چی میدونی ؟ فقط هیکل گنده کردیシンプル、カラフル のデコメ絵文字 

اینکارو میکنم چون ترشحاتی که باقی میزاره اگه بمالونی رو صورتت چال و چوله هاش صاف میشهシンプル、カラフル のデコメ絵文字زبانکده محصل

اونوقت ما ۶ سالمون بود صورتمونو میگرفتیم جلوی پنکه می گفتیم آآآآآآآآآآاااااااااا

مثل خر کیف میکردیم . . .محصل

|

یه وقت این کارو نکنی ها!!!

امتحان وسیله ست، نمره دست استاده، الکی خودتو از اینترنت نندازی

بشینی درس بخونی هاااا

|

☺ تفاوت دخترا و پسرا ...☺

پسرا :

شنیدم کامپیوتر گرفتی . مشخصاتش چیه ؟

۸ گیگ رم – ۱ ترا هارد …

دخترا :

شنیدم کامپیوتر گرفتی . مشخصاتش چیه ؟

صورتیه ( ذوق مرگ )
|

من یه دخترم ...♥♥

مـَـن یک دختــرم....

متهـــم بہ جرم حــوا بـــودלּ ...

زنــده بہ گورمـــاלּ ڪــردنــد بــس نبــود

ڪـہ امـروز دآرنـــد روحمــــاלּ را گــور بہ گور میڪننـد..

مــن مجــرم روزگــارمــانــم...

جــرمم ایــن اســت

روحے لطیــف دآرم و

جسمــے ظریـــف..

حـوا گـونـہ فکـر میکنــم...

از تبــار گــل سرخــم و

هـم نشــین گلبــرگ احســاس...

جـرم مـن ظرافــت روحــم اســت ..

و

ایـن اسـت ڪه مرا ضعیفـہ خطـاب میڪنــے...

آرے..جـرم مــن ایـن اســت..


|

فلفل
نشسته بودم یه هو مامانم از آشپزخونه اومد، بی مقدمه شروع کرد درباره

فلفل صحبت

کردن که: میدونستی فلفل لاغر میکنه و ضد سرطانه؛ بعد نشست دو

ساعت از خاطرات

گذشتش و غذاهای خوشمزه و پر فلفل عمه اش حرف زد

آخرش معلوم شد فلفل از دستش در رفته، ریخته تو (شاممون).

ینی همچین مامان توجیه کننده ای دارم من!

|

مدرسان شریف
مامانم : افطار چی میخوری ؟

من : مدرسان شریف

مامانم : چی ؟

من : مدرسان شریف

مامانم : کجا ؟

من : مدرسان شریف

بعد ۲ساعت میگم افطار چی درس میکنی مامان ؟

مامانم : بیست و نه دوتا شیش …

|

اگه پسری بر ضد دخترا حرفی زد بدونید...
ازهمه بیشتر دنبال دخترهاست و براشون له له میزنه!!
 


حکایتش حکایت همون گربه هست که دستش به گوشت نمیرسید می گفت پیف پیف بو می ده!


 

تا حالا صد تا دختر سر کارش گذاشتند و حالشو گرفتند !


 

تا حالا هر چی التماس کرده دخترای ناز ایرونی که سهله یه وزغ ماده هم تحویلشون نگرفته!!


 

توی دانشگاه نمره های ماکزیمم دخترا رو دیده و برای اینکه کسی نفهمه آی کیوش در حد کلوخه مجبوره

بشینه برای دخترا حرف در بیاره


 

تو خونه همش به خاطر شلخته بودنش (مخصوصا موها و دماغ ) و تمیزی و خوشتیپی خواهرش مدام

زدند تو سرش


 

از اینکه با صد نوع مدل موی مختلف و خط ریشای عجیب غریب نمیتونه قیافه مثل اژدهاشو یه کم شبیه

آدما بکنه به دخترای ایرونی که با آرایش زیباتر میشند حسودی می کنه


 

می بینه یک نفر تو دنیا پیدا نمیشه که فقط یه بار منتشو بکشه و باید یه عمر ناز کش باشه

 

می بینه خیلی از مردا و پسرای اطرافش (وحتی خودش) حاضرند با اشاره یه خانم همه چی شونو فدا

کنند اون وقته که به شدت میسوزه.
 
 

|

دقت کردین؟

دقت کردین تو فیلم و سریال های ایرانی وقتی دوتا دانشجو میخوان عاشق هم بشن

باید پسره اشتباها به کیف دختره بزنه تا همه

وسایلش بریزه و تو جمع کردن کمکش کنه و عاشقش بشه ؟

|

دریا

امواج، لنگه کفش کودکی را از او گرفت.

او روی ساحل نوشت: " دریا، دزد کفشهای من"

آنسو تر، مردی که از دریا ماهی گرفته بود،

روی ماسه ها نوشت:

"دریا سخاوتمندترین سفره ی هستی".........

موج دریا آمد و جملات را محو کرد

و برای من تنها این پیام را باقی گذاشت:

" برداشتهای دیگران در مورد خودت را در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی"

|

آیا میدانید؟!


ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻫﺎ واژه “ﺍﯾﻦ” ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟؟؟

ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻦ و در واقع “ﺍﯾﻦ” ﻣﯿﺸﻪ “ﺍﻭﻥ” …


ﺑﺮﯾﺪ ﺣﺎﻝ ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ !

|

اگه دخترا نبودن چه اتفاقی می افتاد؟؟

-دیگه کی بود که مربا بده بابا ؟

 

2-دیگه کی بود که پسرها را خمار کنه؟

 

3-دیگه کی بود که پسر ها رو سرکار بذاره؟

 

4_دیگه کی بود که حال پسر ها رو بگیره؟

 

5-دیگه کی بود که عین فرشته مهربون که سر راه پینوکیو سبز شد اونو از دروغ گویی باز داره؟

 

۷. دیگه کی بود که تو رو تحمل کنه؟

 

۸. دیگه کی بود که قشنگ باشه عزیز باشه؟

 

۹. دیگه کی بود که همیشه بوی خوب بده و پول تو جیبیهاشو عطر بخره؟

 

۱۰.دیگه کی بود که روز ولنتاین همه ی سرمایتو بری واسش خرج کنی؟

 

۱۱. دیگه کی لیلی میشد؟

 

۱۲. دیگه کی پسرا رو تیغ میزد؟

 

۱۳. دیگه کی چادر میپوشید عروس میشد؟

 

۱۴. دیگه کی عید نوروز پسته و فندقای سربسته رو میریخت تو ظرفت؟

 

۱۵.دیگه کی بود که پسرا دقه به دقه مزاحم و آویزونش باشن؟


پس اقایونه عزیز قدره دخملا رو بدونید


برچسب‌ها: پـــــ نـــــــ پــــــــ ÷معنی حرفای دخملا÷تست هو
|

❤✖évίℓ ģίŕℓ✖❤ (کلثوم جـــــونم)
❤پاپیون❤
εїз حرفه و فن درس شیرین زندگی εїз
❤دخترونه❤
εїз باشگاه پرواز εїз
❤قوم محزون❤
εїз ماه سیاه εїз
❤پسری از حس تنهایی❤
εїз love εїз
εїзعشق ابدی یک دنیاست εїз
❤"کاغذ بی خط"❤
εїзایستگاه معرفت εїз
εїз falling in love εїз
❤ماه بانو14 ❤
εїз فروشگاه پایان نامه و مقاله εїз
❤دلتنگی❤
εїз black ross εїз
❤my lovely insomnia❤
εїз✘ سکوتـــے بــر گرفتــــہ از تنهــایـے ✘εїз
❤آزی در سرزمین عجایب❤
εїз دختر شمالی εїз
❤ selena gomez ❤
❤ لینک طراحان قالب ❤
εїзمهربانی تا کی؟εїз
❤ میس ابنباتی ❤
☂√❤تـــک و تــــنهـــــا❤√☂(سلما جون)
❤ دوستی های عاشقانه ❤
❤Dream girl❤(خواهرم)
εїз هستی εїз
❤ ㋡خنده بازار فیسبوکی㋡ ❤
ღ❤ღفقــط خل وچلا بیاین توღ❤ღ
εїз ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ درهــم بـرهـــم ╤─── εїз
❤☂بــــــــــاشـــگاه پـــــرواز☂❤
εїз عشق ثروت εїз
❤ تنهایی ❤
εїз رز صورتیεїз
❤ عاشقانه ❤
εїз Fly Girls εїз
❤جدیدترین مطالب❤
εїзهر چی که دلت میخوادεїз
❤I Love❤
εїз نفرت εїз
❤دلارام های نبی❤
❤alone❤
εїзزیبایی های زندگی εїз
❤میلاد جون❤
εїз girls-club εїз
❤Hate my life❤
εїз یه وبلاگ باحال و دخترونه εїз
☆❤★دل نوشته دختری از تبار زخمها☆❤★
♠عشق سوخته♠

آيكون هاي Lady 3D

قالب وبلاگ
چت روم
کد موزیک

قالب وبلاگ

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D

آيكون هاي Lady 3D