❤سلام سلام!!!!❤
 سلامـــــ دوستایــ گلمـ بهـ وبلاگهـ

منـ خوشـ اومدینـ .

امیدوامـ از وبمـ و مطالبمـ لذتـ ببرید.

اینجا همهـ جور مطلبیـ پیدا میشهـ مطالبمـ خیلیـ در هم

برهمهـ اما بیشتر مطالبهـ طنز و عاشقانهـ میزارمـ.

خبـ دیگهـ برید خوشـ بگذرونید

نظـــــر همـ فراموووووووشـــ نشهـــ ،لطفــــا.

 

๏Ŧ :✿الهام✿
:|

 

دیگه شورشو در اوردن اول میگفتن mersi بعد شد merc بعد شد mer۳۰ بعد شد mer۲۰+۱۰...

دیروز یکی برام

پیام فرستاده ۱۰-۱۵+{۲\ (mer{ (۱۰+۴۰. فکر کنم ۲ سال دیگه معادله ۶ مجهولی و انتگرال میفرستن.!!!!

 

๏Ŧ :✿الهام✿

 {בُخــترآ} مثـل {پسـرآ} نیستـלּ ... 

وقتـــے {בلـشـوלּ } میگــیره  {سیـگآر} نمیـکشـלּ ...

  {בآב} نمیـزنــלּ ...

  {وسـآیل} نمـیـشکـونـלּ ... 

בخـترآ وقتـــے {בلشــوלּ } میگـیـره  شـروع میــکنـלּ بـــہ {کـوتـآه کــردלּ } ...

کـوتـآه کــردלּِ {مــوهــآ} 

{نــآخــونا} ...  و

  {احــسآسـآتــ } ...

 

๏Ŧ :✿الهام✿

من یه دخترم...!

شاید جنسم از شیشه باشه و زود بشکنم...!

ولی...

حواست باشه...

که با همین تیکه هام...

میتونم شاهرگ زندگیتو بزنم...!!

๏Ŧ :✿الهام✿
کلثوم جونم تولدت مبارک گلم :)

 

HaPpY BiRtHdAy kOlSi jOonAm

 


๓๏гє...
๏Ŧ :✿الهام✿
بعضيام هستن همچين ميگن ما متولد فلان ماه هستيم كه انگار ژنِ برتر
 
دارن |:
 
بابا بهترين !!!
 
عندمرام!!!

اصل با معرفتا!!!

د آخه مهربون!!!
 
اصن شوما متولد فروردین ماه...خوبه؟!D:
 
 
๏Ŧ :✿الهام✿

ســـرتا پـــــات ادعاس...

ولــــی صب تاشــــب فکرت پیــــــش ماس...

نیستــــــی برام حتــــی درحد زاپــــاس...

بامابــــــودن آرزوی خیــــــلیاس ...

ماروداشتن برات چیــــــزی تورویــــــاهاس...

فانتزیته باشی برام مخاطب خــــــاص...

ولی بدون ما ی مخاطب خاص داریم ک اون بالــــــاس...

اسمش خــــــداس...

پرچمش تو آسمــــــوناس...

 

๏Ŧ :✿الهام✿
بعععله!!

یکی از مشکلاتم اینه که بلد نیستم مخ بزنم،

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

خدادادی دل میبرم!

 

๏Ŧ :✿الهام✿
یه معلم داشتیم تو کلاس میگفت شغل ما، شغل انبیاست .
 
منم اومدم خود شیرینی کنم ....
 
گفتم انبیا که همشون چوپانی میکردن ....
 
نه گذاشت، نه برداشت گفت
 
منم دارم همین کارو میکنم دیگه گوسفند !
 
خدا حفظش کنه زیادی رک بود 
 
๏Ŧ :✿الهام✿

 

رویــــِ زَمــیــنــی زنــدِگــیـ مــیــ کُـنـیـمـ کـهـ خُـودش رو «جو» گـِرِفــتـهـ!!

دیــگـهـ تَـکـلـیـفـه آدمـآشــ مَـعـلـومـهـ...!!

 

 

๏Ŧ :✿الهام✿

گـآهـی کَـسـی رآ دوسـتــ داریـــمــ...!!!

 

امـآ نِـمـی فَـهـمَـد!!

 

گـآهـی کَـسـی مـآ رآ دوسـتــ دارَِِد!!!

 

امـآ مـآ نِمـی فَـهـمـیـمـــ!!!

 

خُـلـآصـهـ یِـکــ مُشـت نَـفَـهـم جَـمـع شُـدیـم دور هَـــم!!!

 

تَـشکیـلِ اجـتـِمـآعــ دادیـــــــــم!!!

 

 

๏Ŧ :✿الهام✿
من...!!

مـــن یــک دختــــرم...

خــالقم به نــــامم ســــوره هایی نازل کـــــــرد...

 

متــــــــرو برایم جایـــــگاه ویـــژه ساخــــتـــ...

 

 

مــن دختــــــرم...

با تمـــام مـــردانگی هایتـــ نمیتوانـــی بفهمــی صــــورتی برایــم یــک

 

دنیــاستـــ...

 

نمــی توانی بفهمـــمی عشـ♥ــق به لاک قرمـــز را ...

 

گریـــــه کردن بدون خجالـتــ...

 

 

درکـــ کردنش در تــــــوانتــ نیستــــ...

 


مــــن دختـــــرم...

 

چــرکــ نویس هیـــــــچ احســـــــاسی نمی شـــــوم...!!!

 

๏Ŧ :✿الهام✿
دختر باش...!

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـر باش !دختـرونـه ناز کن !    

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـرونـه فکر کن ! دختـرونـه احساس کن ! 

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـرونـه استدلال کن !

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3دختـرونـه زندگی کن !

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3اما بدون غم رو به اشتباه توی فرهنگ دختـرونـ تو جا دادن

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB+%E3به سلامتی همه دخـــــتراوالــــآ

 

๏Ŧ :✿الهام✿

تــــا وقتـــے كــﮧ مجهــولـــے ، همــﮧ چيـــــز פ֗ـوبــﮧ!

همــﮧ چيـــــز!

تو! פ֗ـانومــے ... פ֗ـانـــــوم פ֗ـانـــــومـا!

|عزيــــز בلــــے|

گلـــے [!]

زيبايــے ... نجيبـــے ...

פـيــــات از جنــــس دפ֗ــتـــراے בيگــــﮧ نيســـــت!!

افكـــــارت פ֗ـيلـــے والاســــت ...

تــو ، با همـــــﮧ فــرق בارے!

با همــــﮧ ے בפ֗ــتراے בيگـــﮧ! تو متفــاوتـــــــــے!!

פ֗ــيلــے פ֗ــوبــے ... פ֗ــيلـــے!

.

.

.

.

و تـــو |בل میبنــــבے|

بــﮧ هميــــסּ

ساבگــــــــــــــے ...

.

.

.

امـــــا!

همچيــــــסּ كـــﮧ בل بستـــــے ...

همچيــــסּ كـــﮧ آشكار شــــבے

همـــﮧ چيز تغيـــــیر ميكنـــﮧ ،

همـــﮧ چيـــــز رنگ عـــــوض ميكنــــﮧ!

هـــم تــــو!

!!!!! هــــــم اوסּ !!!!!

تو واســـــش رنــــگ عــــوض ميكنــے ...

اوסּ בيگـــﮧ گرفتـــــاره ... פ֗ـيلـــے گرفتـــــار ...

و تـــــو!

تو בيگـــﮧ פ֗ـــانوم פ֗ـــانوما نيستـــے!

نجيــــب نيستـــــے ...

| با وقــــــار | نيستــے!!!!!!

تــــو هم ميشـــے لنگـــﮧ ے همـــﮧ ے בפ֗ــــترا [!]

شناפ֗ـتـــــت ســـــפ֗ـت ميشــــﮧ!

تــــو با هــــم نوعـــــات هيــــــچ "تفاوتــــے" نـــــבارے!

ميشــــے يــﮧ آهــסּ پرســـــت ...

ميشے يــﮧ پــــول پرســــت

ميشـــــے يــﮧ בستمــــــال كاغـــــذے

بــﮧ

هميـــסּ

ساבگــــــــــــــے ...

פـتــــے ســاבه تــــر از בل بسـتنــــت!

و تو ϟפــــيراסּ ϟ ميمونـــــے!

توے يــﮧ بهــــت تمـــوم نشــــבنــے ! ! !

با פ֗ـــــوבت ميگــــے :

آפ֗ــــــﮧ بــے انصـــــــاف! قلبـــــم چـــے ميشــــﮧ؟!

طپـــــش هاے نامنظــــــم قلبـــــــــــــــــــــم [؟]

مــסּ بــﮧ تـــــو בل باפ֗ـــــتم!!

مــــסּ!

واســـت يــﮧ همـــــבم بـــــوבم ...

تو غصـــــــﮧ هات ، غــــــم هات ؛ پا بـــــﮧ پــــات اومــــــבم ...

نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ بـــﮧ نفســــــت بستـــــﮧ س!

دارے بـــــا نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ چـــﮧ ميكنـــــے؟!!

بــــے انــــــصاف ...

.

.

.

.

اينجا ، ايـــــסּ لـפــظـــﮧ ، בيگـــــﮧ هيـــــــچ چيــــز פ֗ــــــوب نيســـــت!

هــــيــــچ چــــيـــــز!!!!

ميـפ֗ــــواے בاב بزنــــــے ،

فريــاב بزنـــے ...

نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ بــﮧ شمــــــاره ميفتـــــــﮧ!

نـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ــسـ ـ ـ كـم ميـــارے! פ֗ـيلــــے كــم!

كلافــﮧ اے ...

בل آشـــــوب ...

تو مونــــבے بـا يــﮧ בلِ شِــ ــ ــکـــ ـــ ـســ ـــ ــتـ ـــ ــــﮧ

امــــا!

امـا בפ֗ـــــتر!

فرامـــــوش نكـــסּ كــﮧ פ֗ـــבا هســــت ...!!

פ֗ـــבا هست كــﮧ مرפــــم قلب شِــ ــ ــکـــ ـــ ـســ ـــ ــتـ ـــ ــتــــ ــ ــ باشــــﮧ!

בפ֗ـــــتر جوסּ اينــــــا شعــــار نيســـت!

عيــــסּ واقعيتــﮧ!

واقعيــــــت هميشــﮧ تلخ و گزنــــــבه نيســـت!

چــﮧ פــقيقتـے بالاتـــــر از פ֗ــــــבا و عظمتــــــش؟؟!!

چــﮧ تكيــﮧ گاهـــے برتــــــر از פ֗ــــــבا؟

بهش تكيـــــــﮧ كن! פــــــتــــے وقتــے ازش شرمســـــارے!

.

.

.

.

בפ֗ـــــتر جــــوסּ! هر كســـے لياقـــــت قلــــــب پاكــــــت رو نـــבاره!

بــﮧ هــر كســے اجــــازه ے سكونــــــت تو قلبــــت رو نــــבه!

كلامـــــت פـــــرمـــت בاره!

نگاهتــــ

آغوشــتـــــ

اينا פـــــرمــــت دارסּ!

بــــذار قلبــــــت واســﮧ مرבے باشــﮧ كه عاشقتــﮧ!

عـــــاشــق!

عاشقے رو با كســے معنا كــــסּ كـــﮧ لياقـــــت בاشتــﮧ باشــﮧ!

بــﮧ هر چشــــم ناپــــاك و هــــرزه اے

كــﮧ تنهـــــا رويــاش هم آغوشــے با تو!

اجــازه نـבه كــﮧ با قلبت بازے كنــــﮧ!!

هر كســـے رو بــﮧ |בل پاكــــــت| راه نــבه!

سرشتــــت سرشــــار از پاكيــﮧ!

تو ميتونــــے پاك باشے ......

{فقــــــط اگــــر بـפ֗ــــواے}

تو پاكــــــے בפ֗ـــــتر!

פ֗ــــــــــيلے پــــــــاك!

قـــــבر پاكيــــــت رو بــــدوסּ


๏Ŧ :✿الهام✿
مـــ♥ن...!

مـنــ یکـــ دخــترمـ

مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

مـنــ یـکــــ دخـترمــ

دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

 نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...

مـنــ یـکـــ دخـترمــ

و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

 مـیبــرمــ ...!

مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

 صـــآفــــمــ

 ســآدهـ امــ

ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...!

 

 

๏Ŧ :✿الهام✿